SISB Schools are committed to safeguarding and promoting the welfare of children. We expect all of our staff, visitors and volunteers to share our commitment.

คุณภาพทางการศึกษาที่ได้รับความไว้วางใจ

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ เราเปิดสาขาแรกที่เอกมัยและขยายสาขาเพิ่มทีประชาอุทิศในปี พ.ศ. 2555 ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้ทำการเปิดโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สาขา สุวรรณภูมิ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2559 เราได้ทำการเปิดอีกหนึ่งสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ และล่าสุดในปี 2560 เราก็เปิดโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สาขาสาขาธนบุรี ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ในประเทศไทยมีทั้งหมด 4 สาขาและได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนสิงคโปร์ หลักสูตรสหราชอาณาจักร และหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (IBDP) มาใช้เป็นหลักสูตรพื้นฐาน คณะนักการศึกษา บุคคลากรมืออาชีพของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ได้อุทิศตนในการสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพดีเลิศให้กับผู้เรียน เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนมีการรักษาระดับมาตรฐานการศึกษาที่ดีเยี่ยม และได้สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นพหุวัฒนธรรม อีกทั้งยังวางแนวทางให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตหลักสูตรอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียน

◼ หลักสูตรการเรียนรู้โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางสำหรับวัยเตรียมอนุบาล
◼ หลักสูตรการศึกษาที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ในระดับประถมศึกษา
◼ หลักสูตรสหราชอาณาจักรในระดับมัธยมศึกษา
◼ เรียนรู้ทักษะการใช้ทั้ง 3 ภาษาคือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีนและวิชาภาษาไทย ในทุกระดับชั้นเรียน
◼ บุคลากรครูผู้สอนนั้นทรงคุณวุฒิในด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับสูง
ทำไมจึงต้องเลือกเรียนที่เอสไอเอสบี

◼ การศึกษาแบบองค์รวมที่มีคุณภาพสูง
◼ หลักสูตรการดูแลเด็กเตรียมอนุบาลและนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่มีคุณภาพดีเลิศ
◼ นักเรียนมีความคล่องแคล่วในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาไทย
◼ มีค่านิยมทางจริยธรรมที่โดดเด่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ
◼ ครูผู้สอนที่ทรงคุณวุฒิ
◼ สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการดูแลอย่างทั่วถึง
◼ มีความพร้อมทางทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียน
◼ มีทุนการศึกษามอบให้แก่ผู้เรียน
◼ การศึกษาแบบต่อเนื่องจนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
◼ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลาย
◼ ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน
มาตรฐานสากล

เอสไอเอสบีสาขาประชาอุทิศ เป็นโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยแห่งแรกที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการประเมินผลสอบของประเทศสิงคโปร์ (SEAB) ให้เป็นศูนย์กลางการสอบสำหรับเด็กประถมศึกษา ของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ (iPSLE) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการอนุมัติและรับรองจาก ศูนย์สอบนานาชาติของเคมบริดจ์ (CIE) ให้เป็นศูนย์กลางการสอบ และ ดำเนินการสอบ IGCSE และการสอบระดับมัธยมปลาย (A/AS Level) ตามหลักสูตรสหราชอาณาจักรด้วย เอสไอเอสบีได้รับการรับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการของจีนให้เป็นศูนย์ฮันปัน เพื่อดำเนินการทดสอบความรู้ภาษาจีนสำหรับนักเรียนด้วย คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ได้รับการรับรองและยกย่องจากสภาโรงเรียนนานาชาติ (CIS) ซี่งมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกในเรื่องการตรวจสอบดูแลมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสากล และจากสมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยแห่งนิวอิงแลนด์ (NEASC) อีกทั้งยังได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการเยาวชนชั้นของโลกอย่างอิสระจาก The Duke of Edinburgh's International Award Scheme


◼ การสอบเทียบวัดคุณภาพความรู้ความสามารถของแคมบริดจ์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Grade 8)
◼ การสอบเทียบวัดคุณภาพความรู้ความสามารถของสิงคโปร์ IPSLE ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
◼ การสอบเทียบวัดคุณภาพความรูค้วามสามารถของแคมบริดจ์ IGCSE ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Grade 10)
◼ การสอบเทียบวัดคุณภาพความรู้ความสามารถของแคมบริดจ์ระดับ AS / A ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 (Grades 11 and 12)